Skip to content

2023년

2023 쉐마미술관 소장품전 – Ecole de Cheongju : Schema’s Masterpiece

◾ 전 시 명 : 2023 쉐마미술관 소장품전 – Ecole de Cheongju : Schema’s Masterpiece ◾ 전시기간 : 2023. 02.04. ~ 2023. 04. 01. ◾ 장 소 : 쉐마미술관 ◾ 참여작가 : 김재관, 김성미, 김연희, 김영배, 김재남, 박진명, 심재분, 이홍원, 임은수, 전년일, 정명희, 조현애, 최민건 ◾ 주최·주관 : 쉐마미술관